top of page

VEDTEKTER

§ 1 Navn
§ 2 Formål
§ 3 Politikk og religion
§ 4 Medlemskap
§ 5 Studentmedlem
§ 6 Æresmedlem
§ 7 Kontingent
§ 8 Medlemmers rettigheter og forpliktelser
§ 9 Klageorgan
§ 10 Årsmøte
§ 11 Stemmegivning på årsmøte
§ 12 Styret
§ 13 Administrasjon
§ 14 Organisasjonens adresse

§ 1 NAVN

Organisasjonens navn er Norsk organisasjon for akupunktører og behandlere innen orientalsk tradisjon, og benytter forkortelsen NAO.

§ 2 FORMÅL

  • bidra som en sikkerhet for medlemmers mulighet til å være en behandler slik at det er til gagn for det enkelte individ og samfunn ved å forebygge sykdom og fremme helse.

  • bidra med å ivareta akupunktur og orientalsk tradisjon som er i samsvar med tekster i NeiJing ”Den Gule Keiserens Klassiker om Indre Medisin”, samt stimulere til faglig utvikling og forskning.

  • være behjelpelig med informasjon om lover og regler, samt forståelse for samhandling med resten av helsesektoren.

  • bidra med å stimulere til internasjonalt samarbeid ved blant annet sammenslutning med Asociación hispanoamericana de Acupuntura y Tradicion oriental, Beijing 84

§ 3 POLITIKK OG RELIGION

Organisasjonen skal være religiøst og parti politisk nøytral.

§ 4 MEDLEMSKAP

Akupunktører og behandlere som søker medlemskap i NAO skal ha bestått eksamen fra grunnutdanning i Tradisjonell Kinesisk Medisin ved Neijing skolen med de teoretiske og filosofiske rammene som orientalsk tradisjon gir. Medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøte.De som kan søke om medlemskap er:

Norske statsborgere utdannet i Neijingskolen, og alle studenter som har tatt utdannelsen sin på NeiJing skolen stiftelsen Ling i Norge- .
Forsikringen gjelder bare i Norden

§ 5 STUDENTMEDLEM

Rett til studentmedlemskap har studenter i utdanning ved NeiJing skolen og de som har fullført studiet men ikke praktiserer akupunktur. Studentmedlemmer har møte- og talerett på årsmøte, men ikke stemmerett.

§ 6 ÆRESMEDLEM

Personer som har gjort en særlig god innsats kan utnevnes til æresmedlem. Forslag til æresmedlem sendes styret. Æresmedlem har møte-, tale- og stemmerett på årsmøte. Styret kan avgjøre hvilke plikter som æresmedlemmer må overholde.

§ 7 KONTIGENT

Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvits. Medlemskapet trer i kraft når kontingenten betales, så lenge at vilkårene under § 4 eller § 5 er oppfylt. For medlemmer som skylder kontingent for ett år opphører medlemskapet. Medlemmet skal skriftlig varsles om at medlemskapet opphører med rimelig tid til å betale kontingent. Ved ny innmelding må utestående beløp innbetales. Nye medlemmer som melder seg inn i organisasjonen etter 1. juli vil betale kontingent for et halvt år. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 8 MEDLEMMERS RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Medlemmer har rettigheter slik det fremgår av foreningens vedtekter. I tillegg har medlemmer som oppfyller vilkårene i § 4 rett til å benytte tittelen Akupunktør NAO. Alle medlemmer skal sette seg inn i og overholde foreningens vedtekter og etiske regler. Samt sette seg inn i ”Lov om alternativ behandling av sykdom”, samt Helsepersonelloven, Pasientrettighetslove og annen relevant helselovgivning som berører akupunktørens / behandlerens yrkesutøvelse. Medlemmene må forplikte seg til å drive en forsvarlig virksomhet og for øvrig følge de etiske regler satt for NAO behandlere. Der pasienter får den nødvendig informasjon og behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte. Se NAOs etiske regler. Medlem som ikke følger NAOs etiske regler og vedtekter, samt opptrer på en måte som er grovt illojalt og til skade for foreningen og/eller foreningens medlemmer vil bli ekskludert. Det er styret som kan ekskludere medlemmer ved enstemmighet.

§ 9 KLAGEORGAN

Klageorganet skal behandle saker der pasienter klager over medlemmers yrkesfaglig adferd og der pasienten mener seg feilbehandlet. Klageorganet plikter å være upartisk og om nødvendig innhente utfyllende informasjon til sin behandling av saken. Begge parter i en sak skal legge fram sin side av saken. Klageorganet skal være rådgivende om etiske spørsmål for styret og årsmøte.

§ 10 ÅRSMØTE

Årsmøte er organisasjonens høyeste organ. Innkalling gjøres med minst en måneds varsel. Forslag som skal behandles må være sendt til foretningsføreren senest to uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være oversendt medlemmene før årsmøte. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøte. Årsmøte er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Årsmøtet skal - behandle styrets årsmelding og regnskap - vedta foreningens budsjett, bruk av midler og fastsette foreningens kontingent - vedta organisasjonens regler og vedtekter - behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer og endringer i regler - vedta virksomhetsplan for administrasjonens arbeid - foreta valg av styremedlemmer og administrasjon. Styreleder er ikke til valg. - vedta eventuell oppløsning av organisasjonen og fordeling av organisasjonens midler

§ 11 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTE

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet av alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Det kreves to tredjedeler flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Ekstraordinært møte kan innkalles av leder når styret finner det nødvendig. Stemmegivning gjøres skriftelig

§ 12 STYRET

Organisasjonen ledes av et styre som er organisasjonens høyeste myndighet. Styret består av leder; Edel Huru og tre styremedlemmer. Styremedlemmer velges av årsmøtet for en periode på to år. Styret skal iverksette landsmøtets vedtak og bestemmelser. Styrets leder og ett av styremedlemmene kan i fellesskap signere for foreningen. Organisasjonens foretningsfører har den fullmakt som normalt ligger under stillingen. Styret kan gi nærmere instrukser om slik fullmakt. I tillegg til årsmøte kan styret avholde møter når leder bestemmer det, eller når minst to av styremedlemmene krever det. Et styremedlem må ikke delta i behandling eller avgjørelse av spørsmål som har betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha personlig eller økonomisk interesse i saken.

§ 13 ADMINISTRASJON

Administrasjon ledes av valgte foretningsfører, og som står for den daglige driften, med de fullmakter som styret har gitt. Foretningsfører mottar et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter. Dette skal framgå av budsjett og regnskap.

§ 14 ORGANISASJONENS ADRESSE

Forretningsfører: Kirsti Husevåg
Adresse: Gate 3,nr 78  6700 Måløy
E-post adr.: naoneijing@gmail.com

Vedtekter: Liste
bottom of page