top of page

ETISKE REGLER

De etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som akupunktør / behandlere utføres med et grunnleggende hensyn og vern om pasientens helse og alltid arbeide for pasientenes beste, samt yrkesfaglig adferd til kolleger og resten av helsesektoren.

Som medlem av NAO forplikter man seg til å følge de etiske regler. Ved brud på disse regler vil organisasjonen medlem bli ekskludert.

FORHOLD TIL PASIENTER

 • Behandle pasienter med respekt og ha en ydmyk holdning til deres sykehistorie. Lytte oppmerksomt på dem og overholde taushetsplikten og være varsom med å formidle opplysninger som ikke er taushetsbelagt.

 • Gjøre en grundig diagnostisering og vurdering av pasientens  helsetilstand og gi den hensiktsmessige informasjonen pasienten trenger.

 • Gi pasienten en tydelig beskrivelse av behandlingens formål og så langt det er mulig orientere om behandlingens varighet. Informere pasienten om evt. reaksjoner på gitte behandling. Få pasienten til å bevisstgjøre sin egen evne til å gjøre seg frisk. 

 • Tydelig informere at det er pasienten selv som står fritt til å velge å få behandling.

 • Kjenne til sine egne grenser for sin profesjonelle kompetanse for å kunne henvise pasienter videre til adekvat behandling. Være orientert om andre behandlingsformer.

 • Være bevist på at vi ikke er noe alternative behandlere. Det vil si at pasientene ikke oppfatter vår behandling som et enten eller, enten akupunktur eller tradisjonell skole medisin. Vår oppgave er ikke å blande oss inn i legens virke og medisinering som pasienten måtte ha.

 • Behandleren må ikke gi løfte om helbredelse og bruke behandlingsmetoder en ikke behersker.

 • NAO sine medlemmer plikter seg til å melde inn mulige pasientskader til NAOs klageorgan. Informere pasienten som mener seg feilbehandlet at de kan legge sin sak fram for klageorganet i NAO.

 • Klageorganet plikter å være upartisk og evt. innhente utfyllende informasjon til sin behandling av klage saken. Den innklagede medlemmet og klager skal begge utale seg i saken før klageorganet avgir uttalelse.

JOURNALFØRING

 • Føre tydelige og daterte journaler over gitte behandlinger. Journalføringen skal skje i henhold til gjeldende lover og regler for helsepersonell. De skal innholde navn, adresse, telefon nummer, fødselsdato, de gjeldende problemer og symptomer som rapporteres av pasient, relevant medisinsk historikk, kliniske funn og til slutt diagnose og behandling.

 • De skal oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende. Den skal oppbevares i 10 år. Pasienten evt. representant for pasienten, har rett til innsyn i sin journal.

HONORAR

 • Betalingen for behandling skal være symbolsk og bare dekke de faktiske utgifter for terapeuten. Terapeuten skal ha en holdning om å ikke berike seg på pasienters lidelser, men ha en motivasjonen om å få pasienten frisk.

VIRKSOMHETS-FORPLIKTELSER

 • Drive en forsvarlig virksomhet med fokus på å holde kostnader lave, slik at en kan drive økonomisk forsvarlig uten å ha høye honorar.

 • La pasientene komme til behandleren uten å behøve å markedsføre eller selge seg som behandler.

 • Drive sin praksis etter de offentlige godkjente normer, følge de til enhver tid gjeldende norske lover, som for eksempel alltid bruke sterile nåler. Følge NAOs etiske regler. Ha et åpent forhold til det etablerte helsevesenet og arbeide for pasientens beste.

 • Behandle kolleger med respekt og i solidaritet. Dele sine kunnskaper og bidra til videre forskning og dokumentasjon innen Tradisjonell Kinesisk Medisin.

VIDERE UTDANNING

 • Stadig være i utvikling som behandler og søke ny lærdom. Ved å gå på seminarer, studere og lese relevant litteratur og tidsskrifter. Utvikle seg som behandler ved å utvikle sine egne evner. Følge med i forskning i Tradisjonell Kinesisk Medisin og skolemedisin – vitenskaplig forskning.

 • Holde seg orientert om den internasjonale utviklingen både medisinsk og samfunnsmessig.

Etiske regler: Liste
bottom of page